Your SEO optimized title

Nguyên tắc chia động từ tiếng Anh

Nguyên tắc chia động từ tiếng Anh

– Rule 1: Với những đại từ (pronouns) bất định sau: Anyone, someone, everyone, everybody, no one, nobody, each, one, somebody,  thì động từ chia số ít

VD:     Someone yells my name

Everyone has done his/her homework (Không dùng their)

– Rule 2: Với những đại từ bất định sau: Both, many, few, several, most, thì động từ chia số nhiều

VD:     Both are qualified for the job

– Rule 3: Với những động từ trong dạng or, either/or, neither/nor, thì động từ chia theo chủ ngữ gần với nó nhất

VD:     My siblings or I am coming

He or we are working

– Rule 4: Với những từ along with, as well as, besides, not…thì động từ sẽ chia theo chủ ngữ đầu tiên trong câu

VD:     He, as well as him siblings is intelligent

Smoking, besides polluted air, is the cause of lung cancer

– Rule 5: Với chủ ngữ là 1 cụm chủ ngữ mà gộp các chủ ngữ đó vào thành 1 chủ ngữ cụ thể thì động từ chia số ít

VD:     Bread and butter is all we had. (Vì ở đây, bánh mỳ và bơ mới tạo thành 1 món ăn. Tuy nhiên, với điều kiện là chúng phải ở gần nhau và đúng là tạo thành 1 món thì mới đc chấp nhận. Nói chung cái này phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể)

– Rule 6: Với chủ ngữ là khoảng cách, khoảng thời gian, tổng số tiền,…. Thì động từ phải chia số ít

VD:     20 thousand dollars is enough for me

10 minutes is too late

– Rule 7: Với những chủ ngữ có a lot of, some, a majority, all of sau đó là danh từ thì cần quan tâm tới danh từ sau từ of. Nếu danh từ đó số ít thì động từ chia số ít, nếu danh từ đó số nhiều thì động từ chia số nhiều

VD:     A lot of the pie has disappeared

A lot of the pies have disappeared

– Rule 8: Những danh từ mà bản thân nó đã tồn tại dạng số nhiều thì động từ chia số ít

VD:     The news is socking

– Rule 9: Với danh từ là danh từ riêng như tên sách, tên quốc gia,… thì động từ chia số ít

 

 

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh