Your SEO optimized title

Sự thống nhất giữa chủ ngữ và động từ tiếng Anh (Subject – Verb agreement)

Subject – Verb agreement (Sự thống nhất giữa chủ ngữ và động từ)

 1. Chủ ngữ số ít, động từ số ít, ngược lại

VD: My brother is a nutritionist

 1. Nếu trong câu có 2 chủ ngữ và 2 chủ ngữ này được nối với nhau bởi liên từ AND thì động từ chia dạng số nhiều

VD: The cow and the pig are jumping over the fence

 1. Nếu chủ ngữ trong câu là THERE hoặc HERE thì động từ sẽ phụ thuộc vào danh từ đứng sau nó.

VD: There is a problem with the computer

VD: Here are the books you requested

 1. Khi chủ ngữ trong câu là V-ING hoặc TO VERB thì động từ luôn luôn chia ngôi số ít

VD: To study at university is really hard

 1. Khi các danh từ tập hợp như HERD, SENATE, COMMITTEE, AUDIENCE, CLASS, CROWD, CLUB, FAMILY, GROUP, GOVERNMENT, TEAM,…. thì động từ có thể chia ở dạng số ít hoặc số nhiều. Dùng số ít khi muốn nói đến cả 1 tập thể, còn dùng số nhiều khi ta muốn nói đến từng thành viên trong tập thể ấy

VD: The audience is quite

VD: The audience members are clapping their hand madly

 1. Khi trong câu có các đại từ bất định như EACH, NO ONE, EVERY, SOMEBODY, SOMEONE, ANYONE, NOBODY thì động từ chính sẽ được chia ở dạng số ít

VD: Someone yells my name

 1. Khi trong câu có cách đại từ như FEW, MANY, SEVERAL, BOTH thì động từ sẽ được chia ở dạng số nhiều

VD: Both of them are absent today

 1. Khi chủ ngữ có các từ như SOME, NONE, HALF, MORE, ALL thì động từ sẽ phụ thuộc vào danh từ hoặc đại từ đi sau các từ đó

VD: All of the chicken is gone

VD: All of the chickens are gone

 1. Động từ sẽ được chia ở dạng số ít với các đơn vị đo lường, tiền tệ, tên môn học, tin tức, tên film….

VD: Ten dollars is too much for it

 1. Những danh từ ở dạng số ít như POLICE, CATTLE, THE RICH, THE POOR, THE WOUNDED thì động từ chia dạng số nhiều. Lưu ý: Chúng ta có mạo từ THE đi cùng với tính từ để chỉ 1 tầng lớp, 1 lớp người. VD: The poor

VD: The police think that he is one of the burglars

 1. Những chủ ngữ là những từ mang tính cặp như SCISSORS, TROUSERS,… thì động từ luôn chia dạng số nhiều
 2. Trong tiếng Anh, có 2 mẫu câu là A NUMBER OF và THE NUMBER OF dễ gây nhầm lẫn.

A NUMBER OF nghĩa là có 1 số, chúng ta dùng mẫu câu này khi nói có 1 vài người hay có 1 số gì đó, A NUMBER OF sẽ đi cùng với danh từ số nhiều và động từ số nhiều.

VD: A number of people have lost their jobs

VD: A number of hours have passed

THE NUMBER OF để nói về số lượng. THE NUMBER OF đi cùng với danh từ số nhiều và động từ số ít

VD: The number of people who stayed at my home last night is 50

 1. Nếu chủ ngữ gồm cả danh từ số ít và danh từ số ít được nối với nhau bởi các liên từ OR, NOR, NEITHER….NOR, EITHER….OR, NOT ONLY…… BUT ALSO thì động từ được chia theo chủ ngữ đứng gần nó nhất

VD: Do your sisters or your girlfriend want any pizza

VD: Does your girlfriend or your sisters want any pizza

 1. Khi trong câu có 2 chủ ngữ A và B được liên kết với nhau bởi những cách diễn đạt như WITH, TOGETHER WITH, INCLUDING, ACCOMPANIED BY, AS WELL AS, IN ADDITION TO thì ta sẽ chia động từ theo chủ ngữ chính của câu, tức là chủ ngữ đầu tiên

VD: I as well as my siblings is coming

 

Thông báo Tuyển sinh

Hướng nghiệp

Thông báo Tuyển sinh